011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Dank je voor het verbeteren van onze levensstandaard
De levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden verbeteren dankzij financiële steun aan projecten en kinderadoptie daar gaan wij voor.

Verbeteren levensstandaard ontwikkelingslanden

 

Vanuit het christelijke gedachtegoed van de Salvatorianen tracht de Salvatoriaanse Hulpactie  en Ontwikkelingshulp de levensstandaard van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren. De  organisatie verwerft fondsen via giften en/of kledinginzameling.

Salvatoriaanse Hulpactie en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

De ontvangen giften worden besteed aan projecten of kinderadoptie, bepaald door de donateurs zelf. De leden van de Raad van Bestuur bepalen welke projecten met deze giften gefinancierd worden. De Salvatoriaanse Hulpactie geeft enkel financiële steun en  voert dus zelf geen projecten uit. Zij heeft een aantal criteria en voorwaarden vastgelegd die de keuze van de projecten bepalen.

Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp en Stichting Salvatoriaanse Hulpactie

Er wordt tweedehands kleding ingezameld  door middel van kledingcontainers of huis aan huis inzamelingen. De Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp verkoopt de opgehaalde kledij ongesorteerd aan gespecialiseerde sorteerbedrijven. De winst van de kledinginzameling wordt onder de vorm van directe schenkingen verstrekt aan missiecomités en andere organisaties die dezelfde doelstelling hebben. Zij steunen op hun beurt projecten in de ontwikkelingslanden die leiden tot een verbeterde levensstandaard.

Daar er verschillende Salvatorianen in onze Raad van Bestuur zetelen en zij op hun beurt rapporteren aan de Salvatoriaanse congregatie, wordt er constant op toegezien dat het gedachtegoed van de Salvatorianen in stand gehouden wordt.