011 44 58 21
BE24 4531 0183 5138
0495 49 49 40
NL61INGB0000100481
Een keurmerk of erkenning geeft de donateur de zekerheid dat er externe controle bestaat waardoor transparantie wordt gegarandeerd.

Erkend

Fiscaal aftrekbaar

Na controle door de Belgische overheid (2020)  zijn we erkend om tot en met 2026 fiscale attesten uit te schrijven voor uw giften. Dit geeft u als donateur de garantie dat de Salvatoriaanse Hulpactie aan alle voorwaarden voldoet.
Indien u een gift aan de Salvatoriaanse Hulpactie doet, van € 40,- of meer (op jaarbasis), ontvangt u van ons een fiscaal attest. Wij versturen deze attesten jaarlijks, in het begin van het jaar volgend op het jaar waarin de gift(en) werd(en) overgemaakt.
Wij ontvangen graag het rijksregisternummer van de schenker, om te vermelden op dit attest én om aan de FOD financiën door te geven. Wij gebruiken het rijksregisternummer enkel voor dit doel.  

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie is sinds 01-01-2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijgevolg hebben onze donateurs de zekerheid dat hun giften vrij zijn van schenking- en successierechten.

Keurmerken

Keurmerken duiden op externe controle door onafhankelijke organisaties en geven de donateurs garantie dat de Salvatoriaanse Hulpactie trouw is aan haar maatschappelijke doelstelling, dat zij transparant is ten opzichte van haar weldoeners, begunstigden en wettelijke instanties. 

 

Voor de kledinginzameling in België controleert de onafhankelijke organisatie Ethibel of we aan de voorwaarden voldoen om het Solid'R label te ontvangen.

Transparantie bij onafhankelijke organisaties

Donorinfo en Kennisbank Filantropie publiceren onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de activiteiten en financiële middelen van goede doelen die personen in nood helpen.

          

Wij hebben de Donateursbelofte ondertekend; donateurs kunnen het volste vertrouwen hebben om ons te steunen!